Eitautas Rupšys
Psichologo asistentas. Tel. +370 622 00926. 
 
 
1.   Psichologas vykdo šias funkcijas:

1.1.  įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

1.2.  bendradarbiauja su kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

1.3.  konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

1.4.  rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

1.5.   konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

1.6.  inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybė ir ugdymo problemų turinčius mokinius;