Bibliotekos veiklos planas

Informacinio centro veiklos planas

Informacija apie vadovėlių ir mokymo priemonių  įsigijimą

Bibliotekos – informacinio centro misija – tai gimnazijos bendruomenės aptarnavimas knyga, žodžiu, patirtimi, informacijos kaupimo, sisteminimo ir skleidimo priemonėmis.

Bibliotekos darbo laikas  – 7.30 – 14.00, pietų pertrauka – 11.05 – 11.35 
Informacinio centro darbo laikas
Bibliotekoje jūsų laukia bibliotekininkė Laima Norkienė
 
Šiuo metu jaukiose, šviesiose bibliotekos  – informacinio centro patalpose:
 • Gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis mokymo ir mokymosi erdve su informacine bei technine baze, vykdančia informacines ir edukacines funkcijas.
 • Mokytojai gali pasirengti pamokoms, ieškoti naujų darbo metodų ir tobulinti savo kvalifikaciją,  pageidaujant, iš anksto suderinus, bibliotekoje – informaciniame centre vyksta pamokos ir kiti užsiėmimai.
 • Mokiniai –  tikslingai išnaudoti pertraukas, tvarkaraščio “langus“, popamokinį laiką (paskaityti knygą, laikraštį ar žurnalą, ruoštis pamokoms, rašyti projektinius darbus, referatus, atlikti namų užduotis, naudotis kompiuteriais su interneto prieiga).
 • Teikiamos individualios konsultacijos ieškant informacijos ir ją sisteminant, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, seminarus, debatus, ruošiant  namų užduotis bei įvaldant IT.
 • Mokyklos bendruomenės nariai gali lankyti bibliotekoje – informaciniame centre ruošiamas parodas, dalyvauti naujų knygų pristatymuose, aptarimuose ir kt. renginiuose.
 • Teikiamos įvairios kitos paslaugos: kopijavimas, spausdinimas, dokumentų skenavimas.

Savo darbe vadovaujamės penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto Š. R. Ranganatano dėsniais:

1. Knygos turi būti naudojamos.
2. Kiekvienam skaitytojui – jo knygą.
3. Kiekvienai knygai – jos skaitytoją.
4. Taupyk skaitytojo laiką.
5. Biblioteka – augantis organizmas.

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Bendroji dalis

 • Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau- taisyklės) nustato bendrą naudojimosi Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos  biblioteka tvarką.
 • Bibliotekos  fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Gimnazijos biblioteka turi teisę naudotis Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos bendruomenės nariai.

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

 • Mokyklos bendruomenės nariai bei kiti asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais, dokumentais privalo užsiregistruoti.
 • Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Bendrosiomis naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo  formuliare.
 • Skaitytojas – asmuo, pirmą kartą apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs literatūros fondu.
 • Lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.)
 • Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu ,,Bibliotekos fondo  ir darbo apskaitos‘‘(LST1403:1995).

Darbo su skaitytojais ir lankytojais tvarka

 • Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams.
 • Naujai gauti, didelę paklausą turintys leidiniai išduodami ne ilgesniam kaip savaitės laikotarpiui.
 • Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami visiems mokslo metams.
 • Informaciniai leidiniai ir leidiniai, kurių gimnazija turi tik po vieną egzempliorių, į namus neišduodami.
 • Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais terminas du kartus gali būti pratęstas , jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

Skaitytojo teisės, pareigos, atsakomybė

 Skaitytojas turi teisę:

 • Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
 • Gauti  spaudinius bei kitus dokumentus laikinam naudojimuisi arba į namus.
 • Gauti informaciją iš visų turimų informacijos šaltinių (spaudinių, vadovėlių,  mokomųjų kompaktinių diskų, interneto).
 • Pateikti užklausą žodžiu, raštu, elektroniniu paštu.
 • Lankytis bibliotekos  rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
 • Prašyti pratęsti spaudinių grąžinimo terminą.

Skaitytojas privalo:

 • Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti inventoriaus.
 • Neišnešti spaudinių iš patalpų , jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 • Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
 • Nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.
 • Bibliotekos- skaityklos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir darbuotojams.

Skaitytojo atsakomybė:

 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat ar lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kainą (šiuo atveju kainą nustato sudaryta komisija).
 • Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
 • Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su  biblioteka.
 • Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas  gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai  ar globėjai.