Mokytojų atestacija

Dokumentai

Tvarkos

 1. MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS
 2. TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO, ATSARGINIŲ DALIŲ, AKUMULIATORIŲ, PADANGŲ, SKIRTŲ REMONTUOTI AR PAKEISTI SUSIDĖVĖJUSIAS,APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
 3. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS
 4. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS
 5. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PRIĖMIMO, SAUGOJIMO, SANDĖLIAVIMO BEI IŠDAVIMO TVARKA
 6. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR DARBUOTOJŲ, DARBDAVIŲ SUSITARIMU PASIŲSTŲ LAIKINAM DARBUI Į ĮMONĘ IŠ KITOS ĮMONĖS, INSTRUKTAVIMO TVARKA
 7. INCIDENTŲ DARBE TYRIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA
 8. DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS TVARKA
 9. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 10. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
 11. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO 82 PUNKTO PAKEITIMAS
 12. NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
 13. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOJE TVARKA
 14. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 15. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 16. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 17. VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS
 18. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
 19. MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 20. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA
 21. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MUZIKOS SKYRIŲ TVARKOS APRAŠAS
 22. APRŪPINIMAS DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 23. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
 24. MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, KŪNO KULTŪROS  IR KITŲ PRIVALOMŲ DALYKŲ PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS
 25. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS
 26. VIEŠŲJŲ PIRKIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 27. VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
 28. METŲ MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI
 29. GERIAUSIŲ MOKINIŲ RINKIMŲ NUOSTATAI
 30. PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 31. ŠVIETIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS
 32. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 33. INTERNETINĖS SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 34.  MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
 35. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 36. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
 37. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 38. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 39. KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS VAIKŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS
 40. MOKINIŲ NAMŲ DARBŲ SKYRIMO TVARKA
 41. ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PRATYBŲ ILGALAIKIO PLANAVIMO TVARKA
 42. PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 43. IKIMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO TVARKA
 44. BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI GIMNAZIJOS PASTATE TVARKOS APRAŠAS
 45. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS
 46. SENSORINIO – RELAKSINIO KAMBARIO TVARKOS APRAŠAS
 47. KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS SKATINIMO TVARKA