Dokumentai

Tvarkos

 1. MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS
 2. TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO, ATSARGINIŲ DALIŲ, AKUMULIATORIŲ, PADANGŲ, SKIRTŲ REMONTUOTI AR PAKEISTI SUSIDĖVĖJUSIAS,APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
 3. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS
 4. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS
 5. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PRIĖMIMO, SAUGOJIMO, SANDĖLIAVIMO BEI IŠDAVIMO TVARKA
 6. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR DARBUOTOJŲ, DARBDAVIŲ SUSITARIMU PASIŲSTŲ LAIKINAM DARBUI Į ĮMONĘ IŠ KITOS ĮMONĖS, INSTRUKTAVIMO TVARKA
 7. INCIDENTŲ DARBE TYRIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA
 8. DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS TVARKA
 9. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 10. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
 11. NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
 12. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOJE TVARKA
 13. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 14. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 15. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 16. VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS
 17. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
 18. MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 19. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA
 20. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MUZIKOS SKYRIŲ TVARKOS APRAŠAS
 21. APRŪPINIMAS DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 22. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
 23. MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, KŪNO KULTŪROS  IR KITŲ PRIVALOMŲ DALYKŲ PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS
 24. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS
 25. VIEŠŲJŲ PIRKIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 26. VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
 27. METŲ MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI
 28. GERIAUSIŲ MOKINIŲ RINKIMŲ NUOSTATAI
 29. PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 30. ŠVIETIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS
 31. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 32. INTERNETINĖS SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 33.  MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
 34. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 35. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
 36. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 37. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 38. KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS VAIKŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS
 39. MOKINIŲ NAMŲ DARBŲ SKYRIMO TVARKA
 40. ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PRATYBŲ ILGALAIKIO PLANAVIMO TVARKA
 41. PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 42. IKIMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO TVARKA

Mokytojų atestacija