Loreta Račkauskienė 
Vyresnioji specialioji pedagogė. Tel.:  861676902.
El.p.: l.rackauskiene@uzvenciogimnazija.lt   

Spec. pedagogo darbo tikslas:

– lavinti sutrikusias mokinių funkcijas,

– padėti  įsisavinti  mokomąją medžiagą, taikant korekcijos būdus ir metodus.

Spec. pedagogas dirba su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų.

Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybų vedimas, (18 valandų). Netiesioginis darbas su mokiniais: darbų planavimas, programų rengimas, pasirengimas pratyboms, pagalba mokytojams pritaikant ar individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais, darbas Vaiko gerovės komisijoje (5 valandos).