Gimnazijos misija. Gimnazija, teikianti kokybišką ugdymą(si) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei formalųjį švietimą papildanti ugdymą, padedanti įgyvendinti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, ugdytis gebėjimus ir būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje.

Gimnazijos vizija. Besimokanti, atvira naujovėms gimnazija, teikianti kokybišką ugdymą  ir siekianti kiekvieno bendruomenės nario pažangos.

Filosofija – Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas. 

 (Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana)
 

Vertybės:

Pagarba ir tolerancija šalia esančiam, sąžiningumas.
Bendrų susitarimų laikymasis, atsakomybė už savo veiksmus.
Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.
Pilietinio sąmoningumo tobulinimas.