• Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos autobuso vairuotoju nuo 2024 09 03 dirbs  Evaldas Butkus.
 • Vokiečių kalbos mokytojos pareigoms užimti konkursas neįvyko (2024 04 05 ).
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos psichologo asistentu nuo 2023 09 01 dirbs  Eitautas Rupšys
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos anglų kalbos mokytoja nuo 2023 09 01 dirbs  Karina Butkienė.
 • Psichologo etatui užimti konkursas neįvyko (2023 05 05 ).
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokytojo padėjėja  nuo 2022 10 04 priimta dirbti Laima Barzelienė.
 • Psichologo etatui užimti konkursas neįvyko (2022 08 26 ).
 • Anglų k. mokytojų  etatui konkursas neįvyko (2022 08 26 ).
 • Rasa Rutkauskienė pradinių klasių mokytoja. Vaiguvos V. Šimkaus skyrius nuo 2022 09 01.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių DC veiklos organizatore priimta dirbti nuo  2022 01 17 Irena Lidikauskienė.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus sandėlininke  priimta dirbti nuo  2022 01 03 Dalia Barauskienė.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus maisto organizavimo specialiste priimta dirbti nuo  2022 01 03 Dalia Barauskienė.
 • Kolainių DC veiklos organizatoriaus etatui užimti konkursas neįvyko.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos profesijos patarėja  priimta dirbti nuo  2021 09 16 Daiva Bumblauskaitė.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos informacinio centro vedėja  priimta dirbti nuo  2021 09 01 Simona Tekorienė.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos V. Šimkaus skyriaus vedėja  priimta dirbti nuo  2021 09 01 Vida Kuzminskienė.
 • Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėja priimta nuo 2021 09 01 Virginija Graževičienė.
 • Geografijos mokytojų  priimtas dirbti nuo  2021 09 01 Eugenijus Jafimovas.
 • Rusų kalbos mokytoja priimta dirbti nuo 2021 09 01 Jolanta Jautakienė.
 • Muzikos mokytoja priimta dirbti nuo 2021 06 01 Jurgita Mickevičienė.
 • Psichologo etatui užimti konkursas neįvyko.
Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosVeiklos organizatorius
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija Kolainių DC
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki1995 metų;

2. gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti dokumentų rengimo principus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3. domėtis bendruomenės gyventojų poreikiais;

4. mokėti savarankiškai organizuoti darbą;

5. gebėti dirbti kompiuteriu.

 

Privalumai: 

darbo patirtis.

Funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. planuoja ir organizuoja DC kultūrinę veiklą;

2. ugdo kaimo vietovių žmonių bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją, atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

3. organizuoja valstybinių ir miesto švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;

4. organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;

5. organizuoja DC renginių reklamą;

6. inicijuoja naujus kultūrinius projektus, rašo kultūrinės veiklos plėtros programas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Lietuvos Respublikos švietimo, kultūros ir sporto ministerijai ir įvairiems fondams, ieško rėmėjų Centro kultūrinės veiklos įgyvendinimui;

7. analizuoja bendruomenės narių pastebėjimus, prašymus, pasiūlymus dėl DC veiklos kokybės gerinimo;

8. tenkina gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus grupių socialinius, edukacinius ir kultūrinius poreikius;

9.  kuria DC kaip vietos bendruomenės kultūros ir vertybinių nuostatų formavimo židinį;

10. organizuoja vietos bendruomenės sportinę, sveikatingumo skatinimo veiklą;

11. organizuoja ir teikia savišvietos, kultūros, pramoginių, edukacinių ir kitų renginių organizavimo ir kt.) paslaugas;

12. analizuoja DC kultūrinę veiklą ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl jos gerinimo;

13. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir mokslo įstaigomis, kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;

14. kaupia ir pateikia gimnazijos direktoriui savo veiklos dokumentaciją: renginių scenarijus, reklaminius leidinius ir kt.;

15. pagal direktoriaus nurodymus rengia ataskaitas ir kitą informacinę medžiagą;

16. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, susijusius su  Kolainių daugiafunkcinio centro vykdoma veikla.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2022-01-14 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2022-01-14, 10.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2022 m. sausio 14 d., 10.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.
Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Pareigossandėlininkas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius
Reikalavimai

1. vidurinis išsilavinimas ir (ar) atitinkama profesinė kvalifikacija.

2. Sandėlininkas turi žinoti ir išmanyti:

2.1. gimnazijos nuostatus ir darbo tvarkos taisykles;

2.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus, gimnazijos darbo organizavimo pagrindus;

2.3. higienos ir sanitarijos reikalavimus;

2.4. maisto produktų sandėliavimą ir jų apsaugą;

2.5. RVASVT reikalavimus;

2.6. sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo tvarką, laikymo sąlygas;

2.7. materialinių vertybių saugojimo sąlygas, taisykles ir tvarką;

2.8. pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimą;

2.9. dokumentacijos įforminimą;

2.10. materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarką, materialinių išteklių apskaitos dokumentus;

2.11. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

2.12. Sandėlininkas privalo vadovautis:

2.13. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

2.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą.

 

Privalumai: 

darbo patirtis.

Funkcijos

1. dirba apsivilkęs tvarkingus darbo drabužius;

2. naudojasi tvarkingais darbo įrankiais, įrenginiais ir reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

3. rūpinasi maisto produktų užsakymu, saugumu, tinkamu sandėliavimu, išdavimu;

4. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;

5. laiku ir tiksliai pagal sudarytą valgiaraštį išduoda maisto produktus į virtuvę;

6. palaiko švarą ir tvarką sandėliuose;

7. tinkamai sandėliuoja maisto produktus, griežtai laikantis RVASVT reikalavimų;

8. kiekvieną mėnesį susiderina su buhalteriu maisto likučius;

9. kasdien tikrina šaldytuvų šaldymo temperatūrą;

10. plauna valo, dezinfekuoja sandėlį ir inventorių, užtikrina sandėlyje tvarką.

11. rūpinasi sandėlių įrenginių remontu, tinkamu eksploatavimu, saugos darbe ir priešgaisrinių taisyklių vykdymu;

12. tvarko būtiną sandėlininko (maisto) dokumentaciją, žurnalus;

13. gerai žino produktų realizavimo terminus ir griežtai jų laikosi;

14. tikrina, kad visi užsakyti produktai, skirti vaikų maitinimui, būtų kokybiški;

15. kontroliuoja, kad gaunami maisto produktai atitiktų standartų reikalavimus;

16. reaguoja į pastebėtą smurtą ar patyčias pagal gimnazijos nustatytą tvarką;

17. baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,25 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2022-01-03 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2022-01-03, 9.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2022 m. sausio 3 d., 9.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosMaitinimo organizavimo specialistas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius
Reikalavimai

1. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:

1.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

1.2. išmanyti vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles, valgiaraščio sudarymo pagrindus;

1.3. žinoti nustatytas maisto normas vaikams, pagrindinių maisto produktų sudėtį;

1.4. išmanyti maisto vaikams ir dietinio maisto paruošimo technologijos principus;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Privalumai: 

darbo patirtis.

Funkcijos

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir juos derina teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2. sudaro kasdieninius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinį valgiaraštį;

1.3. rengia patiekalų gamybos technologinius aprašymus ir technologines korteles, skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę;

1.4. numato maisto produktų kiekius, atsižvelgiant į valgiaraščius ir perduoda informaciją atsakingam asmeniui už maisto produktų užsakymą;

1.5. taiko rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemos ir geros higienos praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje. Nuolat tikrina virtuvės higieninę būklę bei savikontrolės vykdymą;

1.6. atlieka teisingą patiekalų pateikimo į grupes kontrolę;

1.7. prižiūri maitinimo organizavimą grupėse;

1.8. kontroliuoja maisto gamybos procesą, gaunamų maisto produktų kokybę ir jų laikymo sąlygas, realizacijos terminus, maisto produktų išdavimą maisto gamybai. Apie nustatytus maisto organizavimo trūkumus informuoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėją esant poreikiui gimnazijos pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;

1.9. organizuoja nemokamą vaikų maitinimą (ir ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu);

1.10. organizuoja pritaikytą vaikų maitinimą, turintiems sveikatos sutrikimų, pagal atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į gydytojo pateiktas rekomendacijas ir tėvų (globėjų) prašymus;

1.11. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į archyvą;

1.12. konsultuojasi su visuomenės sveikatos specialistais, bendradarbiauja su Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėja, grupių pedagogais, auklėtojų padėjėjais, siekiant tenkinti vaikų dietos ir mitybos poreikius;

1.13. atlieka direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymu kitus gimnazijoje reikalingus darbus, neviršijant nustatyto darbo laiko.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2022-01-03 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2022-01-03, 9.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2022 m. sausio 3 d., 9.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.
Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosProfesijos patarėjas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

                             1. privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą būti susipažinusi su ugdymo karjerai sritį reglamentuojančiais teisės aktais, mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;

2. būti susipažinusi su dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisyklėmis;

3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

4. ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas – viena iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių).

5. Profesijos patarėjui nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas asmuo, paskirtas neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjos.

6. Profesijos patarėja darbo vietoje laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų, darbo higienos normų, nedelsdama praneša apie nelaimingą atsitikimą darbe, profesinį susirgimą ar avariją neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjai ar kitam jos įgaliotam asmeniui.

7. Profesijos patarėja laikosi gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo.

8. Profesijos patarėja savo veikloje laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, gimnazijos direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei nuostatais, taip pat Europos Sąjungos paramos fondo dokumentais, susijusiais su atliekamu darbu.

 

Privalumai: 

 • Profesijos patarėjo darbo patirtis.
Funkcijos

                       1. skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

2. sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą; ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą;

3. plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį;

4. ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;

5. skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

6. išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus;

7. padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

8. Profesijos patarėjos pagrindinės funkcijos:

8.1.Teikti kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas mokyklos mokiniams. Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

8.1.1.Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;

8.1.2.Vesti ugdymo karjerai kursą ar užsiėmimus;

8.1.3.Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

8.1.4.Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;

8.1.5.Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

8.1.6.Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

8.1.7.Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

8.2.Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą savo mokykloje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą. Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

8.2.1.Išsiaiškinti mokyklos bendruomenės poreikius, susijusius su karjeros paslaugų teikimu;

8.2.2.Sudaryti metinį karjeros paslaugų planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą. Remdamiesi bendrais karjeros paslaugų sistemos tikslais ir uždaviniais, rekomendacijomis bei konkrečios mokyklos poreikiais profesijos patarėja su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja parengia karjeros paslaugų teikimo planą, kuriame suformuluojami trumpesnio ir ilgesnio periodo karjeros paslaugų plėtojimo tikslai ir uždaviniai gimnazijoje;

8.2.3.Teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, specialistams ir administracijos atstovams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams;

                        8.2.4.Organizuoti karjeros paslaugų koordinavimo mokykloje darbo grupės veiklą ir užtikrinti darbo grupės bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene.

                        8.2.5.Koordinuoti ir vykdyto karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną savo mokykloje

8.3.Vykdyti ir kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias funkcijas, jeigu tai yra reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui.

9.Profesijos patarėja veikia šiuo būdu:

9.1. Bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklas kartu su skyriaus vedėja, kuratorėmis;

9.2. Iškilus klausimams, į kuriuos atsakyti ji nekompetentinga, pasitelkia į pagalbą kitus švietimo pagalbos specialistus: socialinius pedagogus, psichologus ir kt.;

9.3.Ugdymo karjerai procese pasitelkia mokyklos bendruomenę, švietimo pagalbos įstaigas, darbdavius ir jų organizacijas, kitus socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas suinteresuotas grupes, siekdamas užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį ugdymą karjerai.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,25 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-09-15d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-09-15, 9.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. rugsėjo 15 d., nuo 9.00 val. direktoriaus kabinete.
Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosSkaityklos – informacinio centro darbuotoja
Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

(P. Višinskio g. 5,  Užventis, Kelmės r.)

Reikalavimai

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

2. mokėti užsienio kalbą ir gebėti dirbti kompiuteriu;

3. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4. gebėti perskaityti ir suvokti turimų (gaunamų) leidinių anotacijas;

5. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, kultūros ministrų įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai; žinoti gimnazijos, kurioje dirba, veiklos tikslus, uždavinius ir prioritetines veiklos kryptis, vadovautis jomis organizuojant bibliotekos – informacinio centro veiklą;

6. tirti ir žinoti skaitytojų skaitymo poreikius;

7. žinoti skaityklai – informaciniam centrui nustatytąjį priešgaisrinės saugos režimą ir jo laikytis;

8. gebėti savo darbe naudoti įvairias informacines technologijas;

9. gebėti padėti mokiniui mokytis savarankiškai, naudojant įvairius informacijos šaltinius.

10. vykdyti skaityklos – informacinio centro pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Privalumai: 

 • Darbinė patirtis.
Funkcijos
 1. Vadovaudamasi teisės aktais, skaityklos – informacinio centro darbuotojos organizuoja gimnazijos centro veiklą:

2.  planuoja, analizuoja, apibendrina mokyklos skaityklos – informacinio centro darbą ir atsiskaito gimnazijos direktoriui;

3. organizuoja gimnazijos skaityklos – informacinio centro reikalingos programinės, informacinės, mokslo populiariosios, vaikų, metodinės literatūros užsakymą ir komplektavimą;

4. tvarko naujai gautus leidinius (knygas, knygas, brošiūras, žurnalus, CD, videojuostas ir kt.);

  5. organizuoja pasenusių turiniu, susidėvėjusių, knygų ir kitų leidinių nurašymą; 
 6. pildo,  tvarko  ir  saugo  gimnazijos skaityklos – informacinio centro  fondo  ir  leidinių apskaitos dokumentus; 

7. rengia naudojimosi gimnazijos skaityklos – informacinio centro taisykles, nuostatus, koncepciją, rūpinasi patalpoje esančia IT technika;

8. rengia įsakymų projektus gimnazijos skaityklos – informacinio centro veiklos klausimais;

9. rūpinasi  kompiuterinių  programų  naudojimo  ir  funkcionavimo užtikrinimu;

10.   bendradarbiaujant su mokytojais dalyvauja   mokinių informacinių gebėjimų

ugdyme;

11. rengia literatūros parodas, bendradarbiaujant su mokytojais organizuoja renginius, dalyvauja projektinėje veikloje;

12. organizuoja ir vykdo gimnazijos bendruomenės (toliau – vartotojų) informavimą – aptarnavimą;

13. supažindina su gimnazijos skaityklos – informacinio centro teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi taisyklėmis.

14. padeda gimnazijos bendruomenės nariams rasti informaciją įvairiais švietimo klausimais;

15.   rūpinasi, kad būtų užtikrinta darbo gimnazijos skaityklos – informacinio centro  drausmė, fondo apsauga;

16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos programas;

17. dalyvauja Mokytojų tarybos veikloje;

18. vykdo materialinių vertybių apskaitą pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį;

19. kaupia medžiagą ir nuolat vykdo informacijos sklaidą apie gimnazijos istoriją, pasiekimus, aktualijas, naujoves, tuo populiarina gimnazijos regione, šalyje, užsienyje.

20. atlieka periodinių leidinių poreikio analizę ir vykdo jų užsakymą;

21. lankytojams teikia informaciją apie gimnazijos skaityklos – informacinio centro esančius spaudinius, supažindina naujus skaitytojus su aptarnavimo taisyklėmis ir tvarka, atsako į skaitytojų bibliografines užklausas;  22. Ugdo skaitytojų bendrąją bei informacinę kultūrą.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-08-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu: info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-08-31, 9.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d., nuo 10.00 val.  pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką.

 
 • Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
  PareigosSkyriaus vedėjas
  Darbo vieta

  Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos

  Vaiguvos Vlado Šimkaus skyrius

  Reikalavimai

  Skyriaus vedėjui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;
  2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
  3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
  4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
  5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

  Turi žinoti ir išmanyti:

  1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais,  savivaldybės tarybos (dalininkų susirinkimo) sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius;
  2. būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;
  3. žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;
  4. suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje;
  5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  7. mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus; mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus bendruomenės veiklą, derinti veiklas su gimnazijos direktoriumi;
  8. mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
   

  Privalumai: 

  • vadybinė patirtis.
  Funkcijos

  Skyriaus vedėjofunkcijos:

  1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą, rengti ir teikti mokyklos direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų vykdymą, pasiūlymus dėl savo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei tobulinimo veiksmų;
  2. dalyvauti rengiant ir derinant gimnazijos strateginį planą, metinės veiklos programą, veiklos tobulinimo veiksmų planus, kontroliuoti jų vykdymą;
  3. analizuoti ir vertinti skyriaus darbuotojų veiklą bei rengti ir teikti direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų (pedagogų, specialistų ir kt.) kvalifikacijos tobulinimo, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti, stebėti, analizuoti ir vertinti jų veiklą, kompetencijas;
  4. užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą, organizuoti ir gerinti skyriaus veiklą;
  5. kontroliuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio pagrindinio ugdymo mokytojų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
  6. rengti ir teikti teisės aktuose numatytą su ugdymu susijusią informaciją, mokyklos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus, mokyklos ataskaitų projektus ugdymo klausimais ŠMM, švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir kt. išorinėms institucijoms;
  7. organizuoti ir prižiūrėti su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą;
  8. derinti bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas bei vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą;
  9. tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo organizavimą;
  10. organizuoti ir prižiūrėti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą, vykdyti 1-10 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūrą;
  11. budėti pagal direktoriaus patvirtintą grafiką. Budimą dieną koordinuoti visų mokytojų budėjimą pagal tvarkaraštį ir iškilus nenumatytiems atvejams priimti sprendimus;
  12. stebėti skyriaus mokytojų pamokas, jas analizuoti ir mokytojams teikti metodinę pagalbą;
  13. sudaryti grupių ir 1-10 klasių pamokų tvarkaraščius ir juos koreguoti pagal poreikį, vykdyti darbo pagal tvarkaraštį priežiūrą;
  14. organizuoti ir prižiūrėti 1-10 klasių mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimties kontrolę;
  15. analizuoti mokinių pažangumo ir lankomumo duomenis bei planuoti tobulinimo priemones;
  16. stebėti ir analizuoti 5 klasių ir naujų mokinių adaptaciją mokykloje;
  17. rengti ir organizuoti tyrimų, susijusių su ugdymo procesu, vykdymą bei analizuoti jų rezultatus;
  18. koordinuoti 1-10 klasių socialinių kompetencijų ugdymo planavimą ir organizavimą, prevencinių programų įgyvendinimą;
  19. organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoti ir prižiūrėti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokinių pasiekimus. Informuoti ir konsultuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 1-10 klasių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo klausimais;
  20. organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu;
  21. tikrinti ir derinti viešumai skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie mokyklos skyrių;
  22. vadovauti direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;
  23. koordinuoti ir kontroliuoti dalykininkų metodinės grupės, klasių auklėtojų metodinės grupės, Vaiko gerovės komisijos, Mokinių seimo veiklą, kaupti informaciją apie metodinę veiklą bei rezultatus;
  24. rengti ir teikti pasiūlymus dėl pedagogų darbo krūvių paskirstymo, rengti pedagogų tarifikacijos sąrašus, pildyti darbo apskaitos žiniaraščius;
  25. teikia duomenis Pedagogų registro administratoriui;
  26. tvarkyti ir administruoti elektroninį dienyną mokykloje;
  27. kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas darbui atlikti, dalyvauti mokymuose, seminaruose ir kursuose įstatymų nustatyta tvarka;
  28. tinkamai ir laiku atlikti mokyklos direktoriaus užduotis ir pavedimus;
  29. kontroliuoti klasių ir kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiams bei teikti pasiūlymus;
  30. organizuoti nuotolinį mokymą ir rengti tvarkaraščius;
  31. laikytis mokykloje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos, civilinės saugos, elektrosaugos, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų, mokyklos direktoriaus įsakymais, šia pareigine instrukcija.
  Darbo krūvis ir užmokestis

  Darbo krūvis – 0,25 etatas.

  Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

  Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
  • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  Dokumentų priėmimo vieta

  Dokumentai priimami iki 2021-08-23 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

  Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

  Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
  Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-08-23, 9.00 val.
  Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. rugpjūčio 23 d., nuo 10.00 val.  pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką.

  Darbo skelbimo informacija

  Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
  PareigosSkyriaus vedėjas
  Darbo vieta

  Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos

  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

  (P. Višinskio g. 10, 86343 Užventis, Kelmės r.)

  Reikalavimai

  Skyriaus vedėjui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;
  2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
  3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
  4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
  5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

  Skyriaus vedėjas turi žinoti ir išmanyti:

  1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais,  savivaldybės tarybos (dalininkų susirinkimo) sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius;
  2. būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;
  3. žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;
  4. suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje;
  5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  7. mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus; mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus bendruomenės veiklą, derinti veiklas su gimnazijos direktoriumi;
  8. mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
   

  Privalumai: 

  • vadybinė patirtis.
  Funkcijos

  Skyriaus vedėjo funkcijos:

  1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, rengti ir teikti mokyklos direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų vykdymą, pasiūlymus dėl savo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei tobulinimo veiksmų;
  2. dalyvauti rengiant ir derinant gimnazijos strateginį planą, metinės veiklos programą, veiklos tobulinimo veiksmų planus, kontroliuoti jų vykdymą;
  3. analizuoti ir vertinti skyriaus darbuotojų veiklą bei rengti ir teikti direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų (pedagogų, specialistų ir kt.) kvalifikacijos tobulinimo, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti, stebėti, analizuoti ir vertinti jų veiklą, kompetencijas;
  4. užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą, organizuoti ir gerinti skyriaus veiklą;
  5. kontroliuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
  6. rengti ir teikti teisės aktuose numatytą su ugdymu susijusią informaciją, mokyklos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus, mokyklos ataskaitų projektus ugdymo klausimais ŠMM, švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir kt. išorinėms institucijoms;
  7. analizuoti mokinių pažangumo ir lankomumo duomenis bei planuoti tobulinimo priemones;
  8. rengti ir organizuoti tyrimų, susijusių su ugdymo procesu, vykdymą bei analizuoti jų rezultatus;
  9. organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoti ir prižiūrėti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokinių pasiekimus. Informuoti ir konsultuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo klausimais;
  10. organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu;
  11. tikrinti ir derinti viešumai skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie mokyklos skyrių;
  12. vadovauti direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;
  13. koordinuoti ir kontroliuoti dalykininkų metodinės grupės, klasių auklėtojų metodinės grupės, Vaiko gerovės komisijos, Mokinių seimo veiklą, kaupti informaciją apie metodinę veiklą bei rezultatus;
  14. rengti ir teikti pasiūlymus dėl pedagogų darbo krūvių paskirstymo, rengti pedagogų tarifikacijos sąrašus, pildyti darbo apskaitos žiniaraščius;
  15. teikia duomenis Pedagogų registro administratoriui;
  16. kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas darbui atlikti, dalyvauti mokymuose, seminaruose ir kursuose įstatymų nustatyta tvarka;
  17. tinkamai ir laiku atlikti mokyklos direktoriaus užduotis ir pavedimus;
  18. kontroliuoti klasių ir kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiams bei teikti pasiūlymus;
  19. organizuoti nuotolinį mokymą ir rengti tvarkaraščius;
  20. laikytis mokykloje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos, civilinės saugos, elektrosaugos, higienos bei sanitarijos
  Darbo krūvis ir užmokestis

  Darbo krūvis – 0,25 etatas.

  Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

  Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
  • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
  Dokumentų priėmimo vieta

  Dokumentai priimami iki 2021-08-23 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

  Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

  Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu: info@uzvenciogimnazija.lt
  Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-08-23, 9.00 val.
  Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. rugpjūčio 23 d., nuo 10.00 val.  pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką.
Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosGeografijos  mokytojas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai
 1. Mokytojo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
  1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
  2. būti baigęs geografijos mokytojų rengimo arba geografijos studijų programą;
  3. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
  4. būti įgijęs geografijos vyresniojo mokytojo/mokytojo metodininko/mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją;
  5. turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus;
  7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
  8. gebėti išlaikyti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus gimnazijos bendruomenės narių santykius, rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu bei palaikymu.
 1. Mokytojas turi žinoti ir išmanyti:
 1. geografijos dalyko turinį, dėstymo metodikos reikalavimus;

10. Gimnazijos veiklos sritis, darbo organizavimo tvarką;

 1. pedagoginės veiklos organizavimo formas, būdus ir metodus;
 2. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas, šiuolaikinės pedagogikos, bendravimo psichologijos pagrindus;
 3. demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo veikloje;
 4. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.

Mokyto privalo vadovautis:

 1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais ugdymo įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
 3. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis;
 4. Gimnazijos ugdymo, veiklos planais, geografijos dalyko Bendrosiomis programomis;
 5. darbo sutartimi;
 6. šiuo pareigybės aprašymu bei kitais Gimnazijos lokaliais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis, tvarkomis ir pan.).
 

Privalumai

 • Geografijos mokytojo darbo patirtis.
Funkcijos
 1. Mokytojas, turintis geografijos mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, vadovaudamasis einamųjų mokslo metų krūvio sandara, vykdo šias funkcijas:
  1. įgyvendina geografijos dalyko ugdymo turinį pagal Gimnazijos ar mokinio individualų ugdymo planą ir geografijos dalyko bendrąsias programas;
  2. planuoja savo veiklą, dalyko turinio perteikimą, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, pasirengia pamokoms, kitoms ugdymo formoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;
  3. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia geografijos ugdymo turinį;
  4. padeda mokiniams suvokti kultūrinį, meninį paveldą ir kultūrinę įvairovę; ugdo  humanistinę kultūrą, kaip asmens sąmonės ir jos nulemto elgesio būdo vienovę, kuriai įtakos daro kultūrinėje aplinkoje veikiančios humanistinės vertybės;
  5. ugdo mokinių vertybines, dorovės, pilietines, tautines, patriotines nuostatas, komunikacinius gebėjimus, informacinę kultūrą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais, savarankiškai kurti savo gyvenimą;
  6. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo galiomis, siekia, kad mokiniai dalyvautų svarstant ugdymo turinį, formas ir metodus;
  7. individualizuoja, diferencijuoja ugdomąją veiklą, rengia mokomuosius projektus ir dalyvauja jų veikloje;
  8. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, supažindina pasirašytinai klasės mokinius su saugaus darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais ir jais vadovaujasi darbe;
  9. konstruktyviai bendradarbiauja su mokinių tėvais, kitų dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, kartu su jais sprendžia mokinių ugdymo(si), psichologines, bendravimo problemas, nedelsiant aiškinasi pamokų nelankymo priežastis;
  10. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų;
  11. suteikia arba inicijuoja mokiniams reikiamą pagalbą mokymosi sunkumų, socialinių sąlygų sukeltų sunkumų, smurto, prievartos, išnaudojimo ar kitais ekstremaliais atvejais, informuoja klasės vadovą, pagalbos mokiniui specialistus, Gimnazijos vadovus;
  12. apie iškilusias pamokoje problemas informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą. Jei problemos neišsprendžiamos, kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją, klasę kuruojantį vadovą;
  13. pamačius nelaimingą atsitikimą, nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiam ir apie įvykį praneša sveikatos priežiūros specialistui, Gimnazijos vadovams;
  14. nešališkai vertina mokinių geografijos mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą;
  15. mokiniui, turinčiam nepatenkinamą metinį įvertinimą, skiria papildomus darbus, organizuoja jų atlikimą, atsiskaitymą už dalyko m. m. rezultatus;
  16. sudaro visiems mokiniams vienodas galimybes ir sąlygas ugdytis savo gebėjimus bei talentus, skatina saviraišką Gimnazijos kultūrinėje aplinkoje;
  17. bendradarbiauja su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti geografijos mokymo tikslai, abipusiu susitarimu stebi vienas kito darbą, esant poreikiui dalyvauja klasės mokinių tėvų susirinkimuose;
  18. į ekskursijas, geografijos pamokas kitose ugdymo aplinkose vyksta tik sutvarkęs kelionės dokumentus, suderinęs su Gimnazijos budinčiu vadovu ir pritarus direktoriui pasirašytu įsakymu;
  19. moko mokinį namuose, jeigu jam paskirtas toks mokymas, rengia užduotis savarankiškai besimokantiems mokiniams, juos konsultuoja ir organizuoja atsiskaitymus už geografijos dalyko programos kursą;
  20. dirba su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, pritaikydamas geografijos Bendrųjų programų turinį, metodus, rengia pritaikytas ar individualizuotas geografijos programas, jas lanksčiai įgyvendina;
  21. vykdo tarpdalykinę, bendrųjų kompetencijų ugdymo ir prevencinių programų, ugdymo karjerai tematikos integraciją į geografijos dalyko turinį ir (ar) klasės valandėles ir kitas veiklas;
  22. vykdo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;
  23. tvarko pedagoginės veiklos dokumentus, sistemingai ir savalaikiai tvarko e-dienyną, analizuoja mokinių geografijos pasiekimus ir teikia statistinius duomenis;
  24. laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo, Gimnazijos darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

dalyvauja socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veikloje, Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinime, kasmet atlieka asmeninės veiklos savianalizę pagal sutartą struktūrinę formą;

 1. dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, brandos egzaminų, mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo ir kitose Gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo komisijose, grupėse;
 2. dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose ir kituose bendruomenės renginiuose;
 3. Vadovaudamas paskirtai klasei privalo:
  1. kartu su mokiniais planuoti klasės veiklą, pagal gimnazijoje susitartą formą rengti darbo su klase programą einamiesiems m. m., ją suderinti su kuruojančiu vadovu;
  2. stebėti, analizuoti ir koreguoti mokinių tėvų (globėjų) ir sociokultūrinės aplinkos poveikį vaikų ugdymui, organizuoti mokinių tėvų švietimą;
  3. numatyti kolektyvo formavimosi ir kaitos etapus, lyderiavimą, galimą socialinę atskirtį, padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams integruotis į klasės ir gimnazijos bendruomenę;
  4. suteikti arba inicijuoti auklėtiniams reikiamą pagalbą mokymosi sunkumų, socialinių sąlygų sukeltų sunkumų, smurto, prievartos, išnaudojimo ar kitais ekstremaliais atvejais, pasitelkus gimnazijos mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, gimnazijos vadovus, mokinių tėvus (globėjus), Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Socialinių reikalų skyriaus darbuotojus, specialistus pagal atitinkamų institucijų kompetenciją;
  5. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, ugdyti sveikos gyvensenos supratimą, formuoti darbo, poilsio, higienos įgūdžius;
  6. kartą per savaitę organizuoti teminę klasės valandėlę, ne rečiau kaip 3k./metus rengti vadovaujamos klasės mokinių tėvų susirinkimus, įtraukti tėvus į klasės ir gimnazijos gyvenimą bei iškilusių problemų sprendimą;
  7. popamokinių renginių (ekskursijų, žygių, teminių vakarėlių, renginių, išvykų ir t.t.) metu atsakyti už mokinių saugumą, pasirašytinai supažindinti auklėtinius su saugaus elgesio taisyklėmis;
  8. konsultuoti mokinius karjeros klausimais bendradarbiaujant su mokinio šeima, pagalbos mokiniui specialistais bei socialiniais partneriais, padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi sritį;
  9. kontroliuoti mokinių pamokų lankomumą bei pažangumą, sistemingai reikalauti mokinių atsiskaityti už praleistas pamokas;
  10.  prižiūrėti bei fiksuoti mokinių atliekamą socialinę-pilietinę veiklą;
  11.  klasėje dirbančius mokytojus informuoti apie mokinių gebėjimus, psichologinius ypatumus, socialines problemas ir kartu jas spręsti;
  12.  pasibaigus trimestrui/pusmečiui, mokslo metams, per savaitę po mokytojų tarybos posėdžio supažindinti mokinių tėvus su mokymosi rezultatais. Tėvams, neturintiems galimybės naudotis elektroniniu dienynu, pranešti pasirašytinai (informaciją perduoti raštu);
  13.  jeigu auklėtiniui, turinčiam nepatenkinamą metinį įvertinimą, mokytojų tarybos nutarimu buvo skirti papildomi darbai arba nuspręsta nepratęsti mokymosi sutarties, per 3 dienas po mokytojų tarybos posėdžio raštu informuoti mokinio tėvus pasirašytinai;
  14.  mokiniui išvykstant į kitą ugdymo įstaigą, pagal gautą tėvų (globėjų) prašymą apie išvykimą iš gimnazijos, paruošti pažymą apie mokinio ugdymosi pasiekimus, patikrinti, ar mokinys atsiskaitė su biblioteka, neviešinti mokinio išėjimo iš gimnazijos priežasčių, esant būtinybei, parašyti mokinio charakteristiką, rekomendaciją, kurią tvirtina gimnazijos direktorius;
  15.  kiekvienais mokslo metais teikti ir/ar tikslinti informaciją mokinių duomenų bazei;
  16.  pasibaigus mokslo metams sutvarkyti e-dienyną, mokinių asmens bylas, klasės mokinių mokymosi rezultatų suvestines pateikti kuruojančiam vadovui;
 4. budi Gimnazijoje darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka;
 5. kiekvienais metais pasitikrina sveikatą ir pristato medicininę knygelę su galiojančiu gydytojo įrašu;
 6. Mokytojas, įgijęs mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją – analizuoja ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegia šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, rengia ugdymo projektus, skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį Gimnazijoje ir Kelmės  rajone;
 7. Mokytojas, įgijęs mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – analizuoja ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiria pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taiko jas, kuria savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengia ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį Gimnazijoje, Kelmės rajone ir šalyje, mentoriauja;
 8. vykdo Gimnazijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus, nurodymus bei kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-06-28 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-06-28, 14.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 29 d., nuo 11.00 val. direktoriaus kabinete.
Darbo pradžiaNuo  2021-09-01

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosMuzikos mokytojas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

3. būti baigęs bet kurią muzikos mokytojo rengimo programą; bet kurią muzikos programą;

4. mokytojas, baigęs studijas ne lietuvių kalba, privalo gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus ir turėti atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją patvirtinantį pažymėjimą;

5. turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;

7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

 1. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis), Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos ugdymo planu, pareigybės aprašymu ir susitarimais su gimnazijos direktoriumi.
 

Privalumai: 

 • Muzikos mokytojo darbo patirtis.
Funkcijos

Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

 1. ugdo mokinius pagal muzikos programą ir jai įgyvendinti mokyklos ugdymo planuose numatytas valandas;
 2. pagal kompetenciją ugdo mokinius pagal privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių programas ir skirtas valandas;
 3. pagal kompetenciją ugdo mokinius pagal neformaliojo švietimo programas ir skirtas valandas bei valandas, skirtas ugdymosi poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

4. užtikrina ugdomų mokinių saugumą ugdymo veikloje;

5. veda pamokas vadovaudamasis gimnazijos direktoriaus patvirtintu tvarkaraščiu;

6. planuoja ugdomąją veiklą;

7. ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms;

8. vertina mokinių pasiekimus, stebi, fiksuoja, analizuoja mokinio asmeninę ūgtį, informuoja apie mokymosi pažangą, pasiekimus mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir gimnazijos vadovus;

9. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;

10. moko mokinius namuose pagal dalyko bendrąją programą ir skirtas valandas, jeigu jiems paskirtas toks mokymas, pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą;

11. dirba su specialiųjų poreikių mokiniais, ruošia pritaikytą ar individualizuotą dalyko programą;

12. imasi adekvačių priemonių, pastebėjęs ar įtaręs mokinį esant apsvaigus nuo psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;

13. bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais;

14. analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą;

15. tobulina profesines kompetencijas;

16. pagal savo kvalifikacinę kategoriją vykdo metodinę veiklą;

17. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendinant gimnazijos strateginį, metinį, ugdymo planus;

18. dalyvauja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinime;

19. pamokų ar pertraukų metu kilus pavojui ar jį paskelbus gimnazijoje, užtikrina esamų mokinių pasišalinimą iš pavojingos vietos į saugią;

20. budi pertraukų ar renginių metu vadovaudamasis gimnazijos direktoriaus patvirtintu budėjimo grafiku;

21. vykdo kitas veiklas gimnazijos bendruomenei vadovaudamasis su gimnazijos direktoriumi kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirašomu atskiru susitarimu.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-06-28 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-06-28, 14.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 29 d., nuo 10.00 val. direktoriaus kabinete.
Darbo pradžiaNuo 2021-09-01

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosPsichologas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Privalumai: 

 • psichologo darbo patirtis.
Funkcijos

1.         įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2.         bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos vaiko gerovės komisijoje;

3.         konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4.         rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5.         konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6.         inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7.         dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

8.         šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9.         renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

10.       teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

11.       atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

12.       tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

13.       skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;

14.       vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis;

15.       dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

16.       inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

17.        rengia ir skleidžia informaciją apie psichologinę pagalbą;

18.       vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

19.       rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

20.       planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-06-28 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-06-28, 14.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 29 d., nuo 9.00 val. direktoriaus kabinete.

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosRusų kalbos mokytojas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą rusų kalbos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.

2. Būti įgijęs skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu).

3. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pedagogų etikos kodekso.

5. Atitikti kitus specialiuosius reikalavimus:

5.1. išmanyti ir vadovautis: Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, pareigybės aprašymu, kitais įstaigos lokaliais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

5.2. privalumas – mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

5.3. turėti galiojančią asmens medicininę knygelę;

5.4. turėti galiojančius privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

5.5. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

5.6. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu;

5.7. žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

 

Privalumai

 • Rusų kalbos mokytojo darbo patirtis.
Funkcijos
 1. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo pagal gimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms, įgyvendina rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą gimnazijos 6-10 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas, taip pat dalyvauja su mokyklos bendruomene susijusioje veikloje:
  1. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūros identitetui, siekia mokinių asmenybės galių plėtotės;
  2. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų;
 2. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:
  1. planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei kompetencijas;
  2. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja, pagal progimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;
  3. suprantamai ir aiškiai perteikia ugdymo turinį dėstomo dalyko taisyklinga kalba;
  4. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais;
  5. suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus
  6. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą;
  7. analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą;
  8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus, programas;
  9. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

2.10.dalyvauja nacionalinio mokinių pasiekimų, mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo ir kitose Gimnazijos direktoriaus sudarytose grupėse, komisijose; moko mokinį, besigydantį namuose, jei toks mokymas paskirtas;

 1.  informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, elgesį ir kt. per elektroninį dienyną;
 2. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei;

2.13.bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokinių mokymo(si) tikslai;

 1. nedelsdamas informuoja gimnazijos direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjęs ar įtaręs mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį, sudrausmindamas netinkamai besielgiantį mokinį, esant reikalui – suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą ir iškviečia greitąją pagalbą;

2.15. vykdo kitus teisėtus gimnazijos vadovų pavedimus ir gimnazijos tarybos nutarimus;

2.16.dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių

2.17. dalyvauja atvirų durų dienose;

2.18. stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, aptaria atitinkamuose mokytojų susirinkimuose;

2.19. konsultuoja mokinius pagal poreikį;

2.20. vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją veiklą;

2.21. budi gimnazijoje;

3. nuolat kelia kvalifikaciją.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,4 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-06-28 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-06-28, 14.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 29 d., nuo 12.00 val. direktoriaus kabinete.
Darbo pradžiaNuo 2021-09-01

PRIIMTA DIRBTI VIOLETA BAGOČIENĖ (valytoja)

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Pareigosvalytoja
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

1. žinoti valomų patalpų tipus ir paskirtį;

2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;

3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;

4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;

5. patalpų valymo būdus ir inventorių;

6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;

7. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;

8. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

 

Privalumai: 

darbo patirtis.

Funkcijos

1. neleidžia kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.;

2. kiekvieną dieną plauna grindis, laiptus, laiptų turėklus, durų rankenas, valo ir dezinfekuoja tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus;

3. dulkes valo nuo šildymo įrenginių 2 kartus per savaitę;

4. minkštas grindų dangas ir minkštus baldus valo buitiniu dulkių siurbliu;

5. gėles laisto ir valo jų lapus esant reikalui;

6. vieną kartą per savaitę plauna sienas, jas valo ir esant reikalui;

7. šviestuvus valo vieną kartą per mėnesį; valo tik išjungęs iš srovės šaltinio;

8. patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokų metu ir po pamokų, kabinetus, sales – po pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, įrenginius – tik jiems visiškai sustojus ir atjungus nuo energijos šaltinių;

9. šluosto dulkes nuo baldų, palangių, apšildymo įrenginių, paveikslų ir kt. bei valo nešvarumus tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas valomas paviršius;

10. orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo labai atsargiai, kad į jų vidų nepatektų valymo medžiaga; juos valymo metu išjungia iš srovės šaltinio;

11. du kartus per metus valo langus iš išorės ir vieną kartą per ketvirtį – iš vidaus, prieš tai atitvėrus iš pastato fasado pusės pavojingą zoną (valant iš išorės);

12. dulkančius paviršius (betono dangas ir kt.) prieš jų valymą lengvai sudrėkina;

13. valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir skysčius, kuriais aprūpino direktorius ir tik pagal jų paskirtį;

14. šiukšles išpila į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją;

15. jeigu patalpose priviso graužikų, tarakonų ar kitokių parazitų, apie tai praneša direktoriui, kad šis imtųsi jų naikinimo priemonių;

16. laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo įrankius;

17. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias paskyrė direktorius;

18. su mokyklos darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai, šiukšlintojus mandagiai įspėja, bet jų neiškeikia ir neaprėkia.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-05-07 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-05-07, 9.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. gegužės 07 d., 9.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.

Priimta Laura Puidokaitė, Indrė Mockevičienė.

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosMokytojo padėjėjas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai
 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 

Privalumai: 

 • mokytojo padėjėjo darbo patirtis.
Funkcijos

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant

iš mokyklos;

2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:

1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato. ( 2 darbuotojai po 0,5 et.)

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-03-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–14.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis arba  nuotolinis (per Zoom ).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2021-03-31, 10.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. balandžio 2 d., 11.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete arba per Zoom platformą pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką (prisijungimai bus atsiųsti).

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosPsichologas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Privalumai: 

 • psichologo darbo patirtis.
Funkcijos

1.         įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2.         bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos vaiko gerovės komisijoje;

3.         konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4.         rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5.         konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6.         inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7.         dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

8.         šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9.         renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

10.       teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

11.       atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

12.       tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

13.       skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;

14.       vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis;

15.       dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

16.       inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

17.        rengia ir skleidžia informaciją apie psichologinę pagalbą;

18.       vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

19.       rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

20.       planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-02-04 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – nuotolinis pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2020-02-04, 10.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. vasario 4 d., nuo 11.00 val. per Zoom platformą pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką (prisijungimai bus atsiųsti).

Konkursas neįvyko!

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Pareigosvalytoja
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai

1. žinoti valomų patalpų tipus ir paskirtį;

2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;

3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;

4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;

5. patalpų valymo būdus ir inventorių;

6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;

7. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;

8. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

 

Privalumai: 

 •  darbo patirtis.
Funkcijos

1. neleidžia kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.;

2. kiekvieną dieną plauna grindis, laiptus, laiptų turėklus, durų rankenas, valo ir dezinfekuoja tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus;

3. dulkes valo nuo šildymo įrenginių 2 kartus per savaitę;

4. minkštas grindų dangas ir minkštus baldus valo buitiniu dulkių siurbliu;

5. gėles laisto ir valo jų lapus esant reikalui;

6. vieną kartą per savaitę plauna sienas, jas valo ir esant reikalui;

7. šviestuvus valo vieną kartą per mėnesį; valo tik išjungęs iš srovės šaltinio;

8. patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokų metu ir po pamokų, kabinetus, sales – po pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, įrenginius – tik jiems visiškai sustojus ir atjungus nuo energijos šaltinių;

9. šluosto dulkes nuo baldų, palangių, apšildymo įrenginių, paveikslų ir kt. bei valo nešvarumus tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas valomas paviršius;

10. orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo labai atsargiai, kad į jų vidų nepatektų valymo medžiaga; juos valymo metu išjungia iš srovės šaltinio;

11. du kartus per metus valo langus iš išorės ir vieną kartą per ketvirtį – iš vidaus, prieš tai atitvėrus iš pastato fasado pusės pavojingą zoną (valant iš išorės);

12. dulkančius paviršius (betono dangas ir kt.) prieš jų valymą lengvai sudrėkina;

13. valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir skysčius, kuriais aprūpino direktorius ir tik pagal jų paskirtį;

14. šiukšles išpila į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją;

15. jeigu patalpose priviso graužikų, tarakonų ar kitokių parazitų, apie tai praneša direktoriui, kad šis imtųsi jų naikinimo priemonių;

16. laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo įrankius;

17. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias paskyrė direktorius;

18. su mokyklos darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai, šiukšlintojus mandagiai įspėja, bet jų neiškeikia ir neaprėkia.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2020-01-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2020-01-31, 9.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. sausio 31 d., 9.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimasKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
PareigosMokytojo padėjėjas
Darbo vietaKelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Reikalavimai
 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 

Privalumai: 

 • mokytojo padėjėjo darbo patirtis.
Funkcijos

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant

iš mokyklos;

2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:

1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato. ( 2 darbuotojai po 0,5 et.)

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2020-01-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijaiPasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt
Dokumentų priėmimo terminasIki 2020-01-31, 10.00 val.
Atrankos pokalbio data, laikas ir vietaPretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. sausio 31 d., 11.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.

Kelmės rajono savivaldybė skelbia konkursą Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Skaityti…

Potvarkis dėl konkurso Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėties

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo  pareigybei užimti

Siūloma:

Visas etatas.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

           Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;

Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;

Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. 16 val.  el. pašto adresu –info@uzvenciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2018-08-24 10 val.

 
 

 

 

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dailės  mokytojo vietą.  

               Siūloma: 8 kontaktinės valandos.Terminuota darbo sutartis.

             Reikalavimai:

dailės  mokytojo kvalifikacija;

puikus gimtosios kalbos (lietuvių ) žinojimas;

informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Privalumai:

                   sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

 • gebėjimas taikyti aktyvaus  mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

       Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

      Dokumentų lauksime iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. 16 val.  el. pašto adresu:  info@uzvennciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2017-08-29 10 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą, vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 • Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
 • Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
 • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

Privalumai:

 • Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
 • Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
 • Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo  įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2016 – 10 – 06 d. iki 2016 – 10 – 19 d., adresu P. Višinskio g. 5, Užventis, gimnazijos raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-427) 57350,  el. p. uzvenciovidurine@takas.lt arbag.pulkiene@zebra.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2016 m. spalio 20 d. 11.00 val. (Įvyko 2016-10-20  11 val.)

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos tikybos ir etikos mokytojo vietą.  

Siūloma:

4 etikos ir 6 tikybos kontaktinės valandos.

Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 •          Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – etikos ir tikybos mokytojo kvalifikacija;
 •    Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2016 m. liepos 12 d. 16 val.  el. pašto adresu –uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2016-07-13 10 val.

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos anglų kalbos mokytojo vietą.  

Siūloma:

22 kontaktinės valandos.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 • Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;
 • Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;
 • Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;
 • Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

 • Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;
 • Gera komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuotis darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;
 • Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2016 m. vasario 17 d. 16 val.  el. pašto adresu – uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2016-02-18 10 val.

Įvyko 2015 m. lapkričio 5 d. 11.00 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą, vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 • Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
 • Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
 • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

Privalumai:

 • Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
 • Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
 • Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo  įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2015 – 10 – 22 d. iki 2015 – 11 – 04 d., adresu P. Višinskio g. 5, Užventis, gimnazijos raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-427) 57350,  el. p. uzvenciovidurine@takas.lt arba g.pulkiene@zebra.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2015 m. lapkričio 5 d. 11.00 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai skubiai reikalingas istorijos mokytojas. Darbo krūvis – 6 kontaktinės valandos, sutartis terminuota.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2017 m. sausio 30 d. 16 val.  el. pašto adresu –uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2017-01-31 10 val.

Dokumentų teikimo terminas pratęsiamas iki 2017 m. vasario 10 d. 15 val.