Sigita Šiaulenskienė        
Logopedė metodininkė. Tel.: 865649797 
El.p.: s.siaulenskiene@uzvenciogimnazija.lt

Logopedo darbo tikslas – aiški ir teisinga mokinių sakytinė ir rašytinė kalba.

Darbas su mokiniais, turinčiais kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Veiklos planas

Darbo laiko rėžimas

Logopedo veiklos turinys:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • logopedas pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį dirba logopedo kabinete;
 • pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės ir grupinės;
 • logopedas tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia darbo ataskaitą;
 • logopedas pildo kalbos įvertinimo korteles, prireikus sudaro individualiąsias ir pogrupines bei grupines programas;
 • logopedas už darbo rezultatus atsiskaito mokyklos vadovui, pateikdamas veiklos ataskaitą;
 • konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
 • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, spec. pedagogu, sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją.

Kalbos sutrikimai

Kalbos sutrikimus būtina skirti nuo netaisyklingo kalbėjimo, kurį sąlygoja fiziologinės vaiko amžiaus ypatybės.

 • Kalba yra išmokstama esant normaliai kalbėjimo funkcijai. Išmokdamas kalbėti, vaikas įgyja galimybę suvokti ir atspindėti tikrovę, logiškai mąstyti, apibendrinti, planuoti ir reguliuoti savo ketinimus, sumanymus, veiksmus. Sutrikus kalbai, vaikas ar suaugusysis netenka galimybės pilnavertiškai bendrauti. Vaikams pradėjus lankyti mokyklą, kalbos sutrikimai trukdo mokytis skaityti, rašyti, kartais ir kitiems mokomiesiems dalykams.
 • Norint pasiekti greitesnių ir geresnių kalbos korekcijos rezultatų, reikia dirbti kartu: pedagogams, tėveliams ir kitiems šeimos nariams. Logopedinių pratybų metu vaikučiai išmoksta kalbėti gerai, tačiau užvėrę kabineto duris, pamiršta. Todėl, tėvelių ir kitų pedagogų pagalba ir kontrolė, taisant vaiko kalbos sutrikimus, yra labai svarbi ir būtina.
 • Garsų tarimo mokymas vyksta tam tikru nuoseklumu. Pradžioje, vaikas mokomas taisyklingai ištarti atskirą garsą, vėliau garsas įtvirtinamas skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose. Paskutinis etapas – įtvirtinti garsą kasdieninėje kalboje ir išmokyti jį atskirti nuo panašiai skambančių garsų. Svarbu lavinti ir vaiko foneminę klausą, t.y. gebėjimą išgirsti nurodytą garsą skiemenyse, žodžiuose ir sakiniuose.
 • Pateikiame keletą pratimų, kurie padės vaikams išmokti taisyklingai tarti tam tikrus garsus.

Nuorodos

http://www.pradinukai.lt/tarimas