_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"
 

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 
2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu
Nr. T-317

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, trumpasis pavadinimas – Užvenčio gimnazija (toliau – Gimnazija). Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų  registre, kodas 190092914.
 3. Mokyklos įsteigimo data, tipo ir pavadinimo pakeitimai: 1944 m. gruodžio 9 d. įsteigta progimnazija. 1949 m. pertvarkyta į vidurinę mokyklą. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. 537 mokyklai suteiktas rašytojos Šatrijos Raganos vardas. Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-2776 akredituota vidurinio ugdymo programa, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-37 pakeistas mokyklos tipas į Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnaziją.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 6. Savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, kodas – 111106461, adresas – Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
 7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono

savivaldybės taryba, kuri:

 1. tvirtina gimnazijos nuostatus;
 2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Gimnazijos direktorių;
 3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;
 4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ir likvidavimo;
 5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos

įgaliojimus;

 1. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 1. Buveinė – P. Višinskio g. 5, 86343 Užventis, Kelmės r.
 2. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
 3. Tipas – gimnazija, kodas 3124.
 4. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
 5. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla, formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla, vairuotojų  rengimo mokykla.
 6. Mokymo kalba – lietuvių.
 7. Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
 8. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.
 9. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, pritaikytos programos, neformaliojo vaikų švietimo programos, pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo programa.
 10. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas ir jo priedas, neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, pažyma, B kategorijos vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijimas.
 11. Gimnazijos skyriai:
  1. pavadinimas – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Muzikos skyrius. Trumpasis pavadinimas – Muzikos skyrius:
   1. įsteigimo data – 2001 m. rugsėjo 1 d.;
   2. buveinė – P. Višinskio g. 5, 86343 Užventis, Kelmės r.;
   3. mokymo kalba – lietuvių;
   4. mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;
   5. Muzikos skyriuje vykdomos pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, neformaliojo švietimo programos;
   6. į Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami 7–9 metų amžiaus mokiniai pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus, išlaikę stojamąjį klausos ir prigimtinių gebėjimų patikrinimo egzaminą; į neformaliojo švietimo programas priimami vaikai nuo 3 metų, mokiniai – iki 19 metų;
   7. už mokymąsi Muzikos skyriuje mokamas Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis;
   8. Muzikos skyriaus veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mokytojų parengtos ir Gimnazijos direktoriaus patvirtintos mokomųjų dalykų programos;
   9. Muzikos skyriuje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: ugdytiniui, baigusiam formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas; ugdytiniui, išvykstančiam į kitą to paties profilio mokyklą ar baigusiam dalį formaliojo švietimo papildančio pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos, taip pat baigusiam neformaliojo švietimo programą, išduodamas Gimnazijos pažymėjimas apie programų įvykdymą;
  2. pavadinimas – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Minupių universalus daugiafunkcis centras. Trumpasis pavadinimas – Minupių UDC:
   1. įsteigimo data – 2008 m. liepos 1 d.;
   2. buveinė – Šviesos g. 2, 86361 Minupių k., Užvenčio sen.,  Kelmės r.;
   3. mokymo kalba – lietuvių;
   4. mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;
   5. skyriuje vykdoma neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programa;
  3. pavadinimas – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių daugiafunkcis centras. Trumpasis pavadinimas – Kolainių DC:
   1. įsteigimo data – 2012 m. kovo 22d.;
   2. buveinė – Kalno g. 11, 86337 Kolainių k., Užvenčio sen.,  Kelmės r. sav.;
   3. mokymo kalba – lietuvių;
   4. mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;
   5. skyriuje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programa;
   6. kitos švietimo veiklos rūšys:
    1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
    2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
    3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
    4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
    5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
   7. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
    1. nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais  asmenimis  veikla, kodas 88.10;
    2. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
    3. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
  4. pavadinimas – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Pašilėnų universalus daugiafunkcis centras. Trumpasis pavadinimas – Pašilėnų UDC:
   1. įsteigimo data – 2014 m. rugsėjo 1d.;
   2. buveinė – Jaunimo g. 2, Pašilėnų k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav.;
   3. mokymo kalba – lietuvių;
   4. mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;
   5. skyriuje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programa;
   6. kitos švietimo veiklos rūšys:
    1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
    2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
    3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
    4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
    5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
   7. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
    1. nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10;
    2. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
    3. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
    4. bibliotekų, archyvų ir muziejų veikla, kodas 91.0.
 12. Gimnazija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
 13. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
  1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
  2. kitos švietimo veiklos rūšys:
   1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
   2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
   3. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;
   4. kitas mokymas, kodas 85.5;
   5. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
   6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
   7. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
   8. švietimui būdingų paslaugų veikla (profesinio informavimo veikla), kodas 85.60;
  3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
   1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
   2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
   3. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
   4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
   5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
   6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
   7. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;
   8. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.
 3. Gimnazijos veiklos tikslas – išugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, kūrybišku, atsakingu, tautinės ir etninės kultūros pagrindus turinčiu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, kuris pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, tenkinti vaiko išskirtinius muzikos  pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius.
 4. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
  1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;
  2. sudaryti sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo polinkius, poreikius ir siekius atitinkančią muzikinio ugdymo programą;
  3. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius;
  4. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
  5. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
 5. Gimnazijos funkcijos:
  1. formuoja (konkretina ir individualizuoja) ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes ir interesus;
  2. formuoja ir įgyvendina Muzikos skyriaus ugdymo turinį, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais muzikos mokyklų programiniais reikalavimais, ugdymo dalykų programomis, sudaromomis vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu;
  3. vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus; rengia ugdymo programas papildančias bei mokinių poreikius tenkinančias modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo vaikų švietimo programas, užtikrina ugdymo kokybę;
  4. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams;
  5. organizuoja neformalųjį vaikų švietimą, integruoja jį su bendruoju lavinimu;
  6. atlieka mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą, vykdo Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  7. užtikrina privalomąjį mokinių mokymą, tenkina jų saviugdos ir saviraiškos poreikius, vykdo prevencines programas;
  8. teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę paramą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei vaikų minimalios priežiūros priemones;
  9. kuria darbo su gabiais ir su turinčiais mokymosi problemų mokiniais sistemą;
  10. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  11.  organizuoja ir vykdo Muzikos skyriaus pradinio ir pagrindinio ugdymo tarpinius ir baigiamuosius žinių patikrinimus (egzaminus);
  12. vykdo Gimnazijos veiklos įsivertinimą;
  13. Gimnazijos veiklą grindžia demokratijos principais ir sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas, dalyvaujant savivaldoje, skatinant mokinių organizacijų veiklą;
  14. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;
  15. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, padeda saugoti ir stiprinti sveikatą;
  16. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;
  17. organizuoja mokinių pavėžėjimą į Gimnaziją ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta tvarka;
  18. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
  19. suteikia galimybes savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve (biblioteka, skaitykla, kompiuteriais, sporto ir aktų salėmis, taip pat kitomis ugdymo reikmėms skirtomis patalpomis ir priemonėmis);
  20. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
  21. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
  22. organizuoja edukacinę, pažintinę, metodinę veiklą, tam panaudojant Gimnazijos transportą (arba nuomotą transportą) teisės aktų nustatyta tvarka;
  23. vykdo tarptautinius, šalies, rajono, Gimnazijos projektus;
  24. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja jų mokamas papildomas paslaugas, neformaliojo vaikų švietimo  programų įgyvendinimą, pailgintos darbo dienos grupės užsiėmimus, stovyklas, ekskursijas ir kitas veiklas teisės aktų nustatyta tvarka;
  25. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
 6. Išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; baigusiems vairuotojų pirminio mokymo programą – B kategorijos vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijimą.

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi:
  1. teises:
   1. parinkti ugdymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
   2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
   3. rengti ir siūlyti įgyvendinti parengtas individualias programas, projektus;
   4. bendradarbiauti su Gimnazijos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
   5. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
   6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje, burtis į profesines sąjungas;
   7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka;
   8. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų nuomos ir kt.;
   9. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  2. pareigas:
   1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
   2. užtikrinti ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą;
   3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
   4. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;
   5. užtikrinti geros kokybės švietimą;
   6. vykdyti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas pareigas.
 2. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
  1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba;
  2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
  3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarta teisės  aktų  nustatyta tvarka;
 2. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Kelmės rajono savivaldybės taryba. Atlyginimą nustato, skiria drausmines nuobaudas ar skatina Kelmės rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.
 3. Direktorius:
  1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
  2. tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  3. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, Muzikos  skyriaus vadovo veiklos sritis, funkcijas, koordinuoja jų veiklą ir įpareigoja periodiškai atsiskaityti;
  4. rengia ir tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
  5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus (mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą ir kt.), sudaro darbo sutartis, darbuotojus skatina ar jiems skiria drausmines nuobaudas;
  6. priima mokinius Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir kontroliuoja jų vykdymą, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  7. vadovauja Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių rengimui, organizuoja jų projekto svarstymą ir, suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles;
  8. užtikrina demokratinį Gimnazijos valdymą, bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, saugią, užkertančią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams, aplinką;
  9. sudaro sąlygas mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  10. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už veiklos rezultatus;
  11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  12. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
  13. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;
  14. organizuoja Gimnazijos dokumentų valdymą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
  16. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Gimnazijos rėmėjais, visuomene, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje; kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;
  18. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
  19. atsako už informacijos apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, darbuotojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus viešą skelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  20. valdo Gimnazijai skirtus asignavimus, formuoja Gimnazijos veiklos valdymo ir apskaitos politiką, užtikrina finansų kontrolę, atsako už programų vykdymą, Gimnazijos biudžeto ir pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, tikslingą naudojimą, teisingos buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingų įstaigos finansinių, statistinių ataskaitų rengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  21. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Gimnazijos veiklos programoms vykdyti, užtikrina švietimo kokybę;
  22. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
  23. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
  24. atlieka kitas Gimnazijai steigėjo priskirtas funkcijas ir kitas teisės aktų numatytas funkcijas;
  25. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, ūkio reikalams ir skyrių vedėjams.
 4. Gimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, Gimnazijos nuostatų laikymąsi, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą, ugdymo proceso organizavimą ir jo kokybę, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą, darbo ir gaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, mokinių saugumą, įstaigos turto apsaugą ir jo valdymą, finansų kontrolę, prekių ir paslaugų pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitą su asignavimais susijusią veiklą.
 5. Gimnazijos metodinę veiklą organizuoja Metodinė taryba ir metodinės grupės. Metodinės tarybos ir metodinių grupių sudarymo, vadovavimo joms, paskirties ir veiklos organizavimo tvarką tvirtina Gimnazijos direktorius.
 6. Metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 7. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Gimnazijos veiklos klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kitų Gimnazijos veiklos sričių specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 1. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Gimnazijos taryba kuriama visų įstaigos veiklos sričių klausimams kolegialiai nagrinėti ir spręsti; posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į juos gali būti kviečiami Gimnazijos vadovai, su Gimnazijos bendruomenės veikla susijusių įstaigų, organizacijų atstovai, kurie nėra Tarybos nariai. Taryba atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.
 2. Taryba sudaroma iš mokytojų, mokinių, Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Siūlomi atstovai į Tarybą atviru arba slaptu balsavimu renkami trejiems metams (išskyrus mokinių atstovus, kurie gali keistis kasmet). Tarybą sudaro 11 narių: 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 2 vietos bendruomenės atstovai.
 3. Mokinius iš Mokinių seimelio narių į Tarybą renka Mokinių seimelis atviru balsavimu, balsų dauguma. Mokinių seimelio susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3  narių.
 4. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą lygiomis dalimis deleguoja 1–4, 5–8 klasių ir I–IV gimnazinių klasių mokinių tėvai susirinkimo metu atviru balsavimu, balsų dauguma.
 5. Mokytojai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu, balsų dauguma, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų.
 6. Vietos bendruomenės atstovus į Tarybą deleguoja Gimnazijos direktorius.
 7. Tarybą pirmininką atviru balsavimu pirmame posėdyje balsų dauguma renka Tarybos nariai. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Gimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.
 8. Taryba:
  1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
  2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai, ugdymo planui, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
  3. analizuoja ūkinę, finansinę veiklą, svarsto lėšų naudojimo klausimus, išklauso Gimnazijos metines veiklos, finansines ataskaitas, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius, intelektinius išteklius, teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo, vertina vadovų veiklą;
  4. svarsto Mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
  5. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
  6. skiria atstovus į atestacijos komisiją;
  7. sprendžia kitus su Gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms Gimnazijos savivaldos institucijoms;
  8. inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą, aptaria siūlymus dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
 9. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams svarstyti.
 10. Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijos vadovai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
 11. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame mokslo metų Mokytojų tarybos posėdyje.
 12. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas.
 13. Mokytojų taryba:
  1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
  2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą,

nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;

 1. analizuoja ugdymo planų, Gimnazijos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 2. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
 3. ugdymo turinį ir metodus derina su Gimnazijai keliamais uždaviniais ir

bendruomenės poreikiais;

 1. kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 2. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;
 3. renka atstovus į Gimnazijos tarybą, atestacijos komisiją;
 4. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus.
 1. Gimnazijoje nuolat veikia Mokinių seimelis. Jo narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę įsakymu nustato Gimnazijos direktorius. Mokinių seimelio nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Vadovauja Mokinių seimelio pirmame posėdyje balsų dauguma išrinktas pirmininkas. Mokinių seimelis inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti projektus, prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorystės judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Mokinių seimelio veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą. Mokinių seimelio veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Vadovauja susirinkime balsų dauguma išrinktas vadovas. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių pažangumo, lankomumo ir elgesio, mokinių saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda planuoti klasės susirinkimus, renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, spręsti iškilusias organizacines problemas, teikia pasiūlymus klasės vadovui, Gimnazijos direktoriui, Gimnazijos tarybai.
 3. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.
 4. Gimnazijos savivalda gali būti įgyvendinama ir kitokiomis formomis.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Gimnazija patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos lėšos:
  1. valstybės ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
  2. lėšos, surinktos iš mokesčių už suteiktas paslaugas;
  3. tikslinės lėšos, gautos kaip parama iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;
  4. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 3. Gimnazija lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Nebiudžetinių lėšų valdytojas yra Gimnazijos direktorius, kuriam Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu yra suteiktos asignavimų valdytojo teisės. Direktorius atsako už tai, kad nebiudžetiniai fondai būtų sudaromi ir naudojami nustatyta tvarka.
 5. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę įstatymų nustatyta tvarka vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas.
 8. Gimnazija privalo pateikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, Valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su įstaigos veikla susijusius dokumentus.
 9. Gimnazija veiklos kokybę įsivertina taikydama pasirinktus vertinimo būdus, formas ir instrumentus.
 10. Gimnazijos veiklos priežiūrą, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais stebėsenos rodikliais, atlieka Švietimo ir mokslo ministerija, kitos švietimo ir mokslo ministro įgaliotos įstaigos, Kelmės rajono savivaldybė, Gimnazija.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Gimnazijos interneto svetainė skelbia informaciją visuomenei apie Gimnazijos veiklą ir rezultatus bei kitą informaciją, reikalingą mokiniams bei jų tėvams, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms. Už informacijos teisingumą atsako Gimnazijos direktorius.
 3. Gimnazijos nuostatai keičiami ir (ar) papildomi Kelmės rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos tarybos, Gimnazijos direktoriaus iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.
 4. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama  teisės aktų nustatyta tvarka.

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorė
Genė Pulkienė

SUDERINTA

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos tarybos
2016 m. rugsėjo 7 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3)